8http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/6521181028/640http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/6521181028/1000<p&gt;海盗1号和海盗2号着陆器(1976)</p&gt;http://tech.qq.com/a/20181125/006224.htmhttp://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/6521181243/640http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/6521181243/1000<p&gt;火星环球勘测者(1997)</p>http://tech.qq.com/a/20181125/006224_1.htmhttp://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/6521181430/640http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/6521181430/1000<p>奥德赛探测器(2001)</p>http://tech.qq.com/a/20181125/006224_2.htmhttp://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/6521181628/640http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/6521181628/1000<p>火星快车(2003)</p>http://tech.qq.com/a/20181125/006224_3.htmhttp://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/6521181850/640http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/6521181850/1000<p>勇气号和机遇号火星车(2004)</p>http://tech.qq.com/a/20181125/006224_4.htmhttp://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/6521182188/640http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/6521182188/1000<p>火星勘测轨道飞行器(2006)</p>http://tech.qq.com/a/20181125/006224_5.htmhttp://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/6521182501/640http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/6521182501/1000<p>凤凰号着陆器(2008)</p>http://tech.qq.com/a/20181125/006224_6.htmhttp://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/6521182876/640http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/6521182876/1000<p>好奇号火星车(2012)</p>http://tech.qq.com/a/20181125/006224_7.htm201811250062240

正文已结束,您可以按alt+4进行评论